A A A

Jaarverslag 2011

                                        

 

1.BESTUUR

 

 

Per 01-01-2011 bestond het bestuur van NL-TERM uit de volgende leden: Jan Convents

 

(secretaris-penningmeester), Ingrid van Gent, Oele Koornwinder, Truus Kruyt, Willy Martin

 

(voorzitter), Els Ruijsendaal, Marcel Thelen (vice-voorzitter) en Cornelia Wermuth. Hennie

 

van der Vliet (SNT) woonde de vergaderingen bij als waarnemer.

 

 

2.BESTUURSVERGADERINGEN

 

 

In de loop van het jaar kwam het bestuur tweemaal bijeen: op 12 oktober in Maastricht en op

 

8 december in Gent.

 

 

3.NL-TERM-PUBLICATIES

 

 

Eind 2010 verscheen in de reeks Terminologie in het Nederlandse Taalgebied  bij de bekende

 

uitgeverij Academia Press, Gent het eerste nummer in de reeks TiNT-dagen (TiNT-dag 2009).

 

In 2011 verscheen het tweede nummer (TiNT-dag 2010) met daarin een selectie van de bij-

 

dragen gehouden op 3 december 2010 in Amsterdam. Bij dezelfde uitgever verscheen even-

 

eens in 2011: Terminology for Europeans (and beyond), de Proceedings van het internationale

 

symposium over Steunpunten Terminologie, gehouden op 5 en 6 juli 2010 in Leeuwarden.

 

Deze bundel bevat dertien bijdragen van bekende terminologen over het belang en de rol van

 

(sub/super)nationale terminologiecentra. Hij telt 138 pagina’s en kan beschouwd worden als

 

een nuttig reflectie- en beleidsinstrument.

 

 

4.TiNT-DAG 2011

 

Op 9 december 2011 organiseerde NL-TERM in samenwerking met het SNT de jaarlijkse

 

TiNT-dag. De bijeenkomst vond plaats in Gent aan de Hogeschool Gent, Dept. Vertalers-

 

Tolken. Er was opnieuw een vrij grote opkomst van een 80-tal deelnemers. Tien sprekers

 

kwamen verslag uitbrengen over hun onderzoek/werkzaamheden op terminologisch gebied.

 

Centraal thema was medische terminologie, maar er was ook ruimte voor meer algemene

 

onderwerpen.

 

 

5.WEBSITE NL-TERM

 

Aan de website die in 2009 werd opgestart, werd in 2011 verder gewerkt om te komen tot een

 

meer efficiënte en gebruikersvriendelijker versie. In de nieuwsbrief van het SNT is er naast

 

‘een hoekje NL-TERM-nieuws’ ook een link naar deze site.

 

 

6.VARIA

 

 

Tijdens het jaar organiseerde het SNT met steun van NL-TERM opnieuw veschillende work-

 

shops. Op de TiNT-dag in Gent presenteerde Jan Convents de laatste resultaten van de neolo-

 

gismenbank Neoterm. Samenwerking met anderen hierbij (o.m. INL) wordt onderzocht.

 

 

Willy Martin

 

Voorzitter NL-TERM

 

2012